24-ore.com
Hermann Plumm, investimet më të mëdha aty ku ka më pak prioritet
Vendgrumbullime mbetjesh pa leje mjedisore, djegie mbeturianash, hedhje mbetjesh spitalore buzë lumejve. Keqmenaxhimi i mbetjeve të ngurta është një ndër faktorët kryesorë të ndotjes në Shqipëri. P…