1farakav.com
دانلود کارگاه تشخیص و درمان اختلال یادگیری - یک‌فراکاو
اختلال یادگیری: هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و ...