123learning.ir
تنظیم واحد ترسیمی اتوکد - بخش اول
تنظیم واحد ترسیمی اتوکد تنظیم واحد ترسیمی اتوکد ( فرمان Start up ) برای تنظیم واحد ترسیمی از این دستور استفاده می‌شود. ( واحد ترسیمی در ایران سیستم Metric مورداستفاده است ) کلید ترکیبی این فرمان حرف Star است. این مطالب کاربردی را از دست