duongduybach.com
Hãy nghe này, sinh viên năm nhất...
Còn một điều nữa, với các em sinh viên năm nhất thân mến. Để anh nói với em điều này, hãy đi ra bên ngoài, lao động và trải nghiệm, ngay bây giờ...