chatluongxetnghiem.com
Module 4: Thiết kế chương trình nội kiểm tại phòng xét nghiệm của bạn
Các PXN hiện tại hầu hết đã thực hiện nội kiểm và ngoại kiểm tuy nhiên việc thiết kế 1 chương trình nội kiểm hay chương trình ngoại kiểm tổng thể chưa có nhiều đơn vị quan tâm. Vì vậy nhằm trợ giúp các PXN thực hiện tốt 1 chương trình nội kiểm tổng thể để đảm bảo chất lượng dịch vụ xét nghiệm, tiêu chí chất lượng (tiêu chí 2429), tiêu chí bệnh viện, ISO 15189...