chatluongxetnghiem.com
Tại sao nên dùng pipet thủy tinh để pha QC?
Bài viết giải thích vì sao cần sử dụng pipet thủy tinh loại bầu A, AS để pha mẫu QC, mẫu Cal trong xét nghiệm.