chatluongxetnghiem.com
Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì?
5.0 01 Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì? – Chúng ta nên có một khoảng thời gian gối đầu để phân tích cả chất nội kiểm mới cùng với chất lượng nội kiểm cũ để thiết lập các giới hạn kiểm soát mới. Trong trường hợp …