chatluongxetnghiem.com
Hướng dẫn xác định độ lặp lại và tái lặp cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học
Hướng dẫn xác xác định độ lặp tại và tái lặp (tái lập) trong phần xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm theo 2429 và ISO 15189.