chatluongxetnghiem.com
Hướng dẫn thực hiện và đánh giá 18 tiêu chí 3 sao trong tiêu chí 2429 (quyết định 2429)
Nhằm trợ giúp phần nào sự khó khăn của các đơn vị phòng xét nghiệm, chúng tôi gửi đến bạn đồng nghiệp bài: Hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí 3 sao trong tiêu chí 2429 (quyết định 2429)