chatluongxetnghiem.com
Hiệu chuẩn là gì? Các thiết bị nào của phòng xét nghiệm cần hiệu chuẩn
Hiệu chuẩn là gì? hiệu chuẩn chính là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.