chatluongxetnghiem.com
AOSC - Văn phòng công nhận thứ 2 tại Việt Nam đủ điều kiện công nhận PXN theo tiêu chuẩn ISO 15189
5.0 02 Đánh giá công nhận PXN đạt tiêu chuẩn ISO 15189 là chức năng của Tổ chức công nhận bên thứ 3. Tính đến thời điểm hiện tại, tại Việt Nam chỉ có 2 tổ chức đủ thẩm quyền và chức năng để thực hiện đánh giá và công nhận PXN theo tiêu chuẩn …