bislame.net
Konkurs
02 dhjetor 2019 Këshilli i Bashkësisë Islame i Malishevës shpall: K O N K U R SPër plotësimin e vendit të lirë të punës:1. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Bellanicë Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:1. Të ketë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islam