vassantha.deviantart.com
The Lonely Champion
Victor Nikiforov & Yuri on Ice ©MAPPA & Mitsuro Kubo.