blog.opwall.com
Brown Capuchin
A young Brown Capuchin male enjoying the sun