yahoo.real-estate.hk
孤天寡九,唔打又一首
在過年期間,我不時被人問現在是否可以買自住樓,因為有評論員話在去年十一月底,樓市已經開始谷底反彈,亦有評論員話樓市到了年初七,已經調整完成,再次向上攀升,如果現在唔買樓,恐怕會錯失良機,他們其實早已打