wattpad.com
[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯ - #3: Ai nằm trên?
Read #3: Ai nằm trên? from the story [Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯ by Xiaogui1002 (Tiểu Quỷ) with 1,624 reads. ericliu, xihon...