wattpad.com
؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant
_________________________________ ©wtkfic trans by minnigga • bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang...