wattpad.com
Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)
Thể loại: Hiện đại, hắc bang, nằm vùng, phúc hắc công, lãnh đạm thụ, công sủng thụ, ngược công, HE. Số chương: 41 Edito...