wattpad.com
[ Hajung ] Em.. Muốn Ôm Lấy Chị !
Ahn Hani này bị nghiện chị mất rồi ! ( Mô tả nhiều quá mất hay :vvv ) Truyện này dựa theo cái cuộc tềnh của au =((( buồ...