wattpad.com
BỊ HƯỞNG DỤNG ĐÍCH NAM NHÂN (ShowMin) [ Monsta X]
Thực sự là muốn chuyển ver 1 bộ cho 2Won, định làm bộ này luôn mà đọc xong thấy chỉ có Minhyuk công chúa của tôi là hợp...