wattpad.com
SƯ PHỤ, ĐỒ NHI TẠO PHẢN
Văn án : Người khác thu đồ đệ tiêu chuẩn: Chịu khổ nhọc, tính cách bền bỉ, nhân phẩm học vấn đều ưu tú Hạo Uyên thượ...