wattpad.com
Thượng Ẩn phiên ngoại: Bát niên Cố Hải kí.
Thượng Ẩn - Bát niên Cố Hải kí. Đây là một tác phẩm phiên ngoại ngoại viết về khoảng thời gian 8 năm của Cố Hải khi khô...