wattpad.com
Hàn Ngu Chi Tạm Thời Công (End)
VJ tạm thời, huấn luyện viên tạm thời, ca sĩ tạm thời, thậm chí là bạn trai tạm thời. Lâm Đông trải qua đủ loại tạm th...