wattpad.com
kar hách | those years
"Em không tiếc anh, em tiếc thanh xuân."