wattpad.com
[Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu!
Tác giả: Ám Liên Thể loại: NP (Nhất thụ đa công), cường cường, tác-giả-siêu-sủng-thụ, mạt thế, tang thi, dị năng, tương...