wattpad.com
Kim NamJoon chống lại thế giới
Mô tả khó khăn trong quá trình giành mĩ nhân của bạn Mon... Tên truyện không liên quan lắm... Warning: ALL x HOPE nhé...