wattpad.com
Ngốk đến thế à ? I LOVE YOU
Đọc đi rồi biết hết à !!! ^_^