wattpad.com
Bầu trời rơi xuống ngự tả tới
Tĩnh lam —— trông coi mấy ngàn giáo chúng đích lãnh diễm giáo chủ , gặp tập kích chuyển kiếp đến hiện đại . vương tiểu...