wattpad.com
[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊU
Tên truyện: Đạo diễn, nhĩ khiếm ngã nhất cá tối giai CP tưởng - 导演,你欠我一个最佳CP奖 Tạm dịch: Đạo diễn! Cậu nợ tôi một giải...