wattpad.com
[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long Thất
Thể loại: Vườn trường, hiện đại, trúc mã, ngọt, sủng