wattpad.com
THƯ KÍ TỔNG TÀI (chanbeak) [twoshot] NC 17
ôh H