wattpad.com
[ Đồng Nhân Naruto - Hỏa Ảnh ] Hatake Kitsune ký
Tóm tắt : Chưa có Nếu bạn muốn np truyện này không dành cho bạn, nếu bạn muốn bàn tay vàng (Có lẽ có, được tác giả buf...