wattpad.com
24 ʜᴏᴜʀs | k.th + j.jk
❝ ɪ ʜᴀᴅ 24 ʜᴏᴜʀs ❞ ©gucxitae vkook ff ♡♡♡ completed✔