wattpad.com
Akari (@xichdoanhoa)
Wattpad được lập ra để dịch đồng nhân Tiết Hiểu (Tiết Hiểu ONLY, không nghịch, không tách, không NP gì hết). Các đồng n...