wattpad.com
Hy Nghiên (@hynghien)
Đăng truyện convert (dịch thô) thể loại Bách hợp tiểu thuyết, raw từ Tấn Giang. Chuyên về thị giác chủ công, thể loại c...