wattpad.com
Hoa Luân Thiếu Chủ (@XiaoSuzhi)
- Haha~ đây là nhà của Hoa Luân Công Tử =w= Tớ là Hoa Luân Công Tử, đây là bút danh của tớ, nghe rất soang đúng không...