wattpad.com
Miu Virgo~ (@MiuVirgo2)
Cứ gọi mình là Miu nhé Tên: bí mật, 2k1 , cung Xử Nữ Thích: anime, xem phim, manga, viết truyện (nhưng chỉ dám...