wattpad.com
Kiều Ly (@KiuuBabies)
Đáng ra ngay từ đầu đã nên hiểu Có điều những thứ như tình cảm Hiểu được thì dễ, buông lại rất khó Con người cố chấp l...