wattpad.com
Mễ Bối (@KimMeBoi)
Tùy bút: Mễ Bối. Họ tên đầy đủ của tùy bút: Kim Mễ Bối. Vì sao có cái tên Kim Mễ Bối? Nguyên nhân nằm ở một câu chuyện...