vietnamstar.com.vn
Hệ Sơn trắng trong nhà
– Hệ sơn trắng cao cấp G8 Platinum trong nhà gồm sơn lót trắng (1 TP, 2 TP), sơn trắng bóng và sơn trắng mờ 1K.