antoniopedrosa.com
POY LATAM, 2nd place sports singles.
http://poylatam. photoshelter. com/gallery-image/Antonio-Pedrosa-2ndo-lugar/G0000cmF2lv7gjHE/I0000GvVfhkkcyEg/C00007ckNglE4B3I
Antonio Pedrosa