dariobernardi.ch
Hong Kong, Guangzhou, Zhangzhou
Some views from my travels in China.
Dario Bernardi