marysya.com
Illustrations for a book: "Zhest" by Sashko Ushkalov
Marysya Rudska