pexels.com
Kho ảnh miễn phí về ánh sáng ban ngày, cận cảnh, con gái
Một trong nhiều ảnh lưu trữ miễn phí tuyệt vời của Pexels. Đây là ảnh về trẻ, trung tâm thành phố, tư thế