yogakhoe.com
Tư thế thánh triết Gheranda thứ nhất | Yoga Khỏe
Tư thế thánh triết Gheranda thứ nhất (gherandasana I)