yogakhoe.com
Tư thế đứng quả núi | Yoga Khỏe
Tư thế đứng quả núi (tadasana hoặc samasthiti)