yogakhoe.com
Tư thế châu chấu đảo ngược | Yoga Khỏe
Tư thế châu chấu đảo ngược (viparita salabhasana)