xuongmaydosi.com
Xưởng May DOSI Thường Nhận Đặt May Theo Số Lượng Như Thế Nào?
Số lượng xưởng nhận đặt may - là số lượng hàng tối thiểu để một xưởng may vừa đủ bù đắp đủ chi phí lên mẫu, cắt may, nhân công