xedapthegioi.vn
Chiều cao và góc nghiêng của yên xe đạp -Xe Đạp Thế Giới
Chiều cao và góc nghiêng của yên xe đạp có quyết định đến sự thoải mái của vị trí điều khiển khi đi xe đạp . Việc xác định và điều chỉnh cần phải được tiến hành ngay từ khi bắt đầu đi xe để có thể đảm bảo cho bạn đạt được hiệu xuất tốt nhất