verabass.com
Muốn xây dựng nhà ở trên đất quy hoạch treo quận đông anh - Kiến Thức Vera Bass
Với thực trạng đất đai trong diện quy hoạch treo hiện nay khá nhiều, ảnh hưởng đến việc sử dụng